Όλες οι κρατικές ενισχύσεις θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο

Alma&Partners

Σύμφωνα με τους κανονισμούς διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών»), πλέον υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό ιστότοπο, συνοπτικές πληροφορίες για όλες τις χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις.

Στις πληροφορίες που θα δημοσιεύονται θα περιλαμβάνονται η επωνυμία και το ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και ο τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, κλπ. Όπως σημειώνεται σχετικά, η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.

Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπαρξη διαφάνειας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων και συνεπάγεται βελτίωση της συμμόρφωσης, ενίσχυση της λογοδοσίας και τελικά, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

 

Πηγή άρθρου: http://www.agronews.gr/

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας