ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

03_services_in

H ALMA&Partners, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εξειδικεύεται στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη αιτήσεων ενίσχυσης και υποβολή φακέλων, για ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων όπως το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας-ΠΑΑ 2014 – 2020, τα τοπικά προγράμματα LEADER – CLLD 2014 – 2020, το πρόγραμμα Αλιείας 2014 – 2020 και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Horizon 2014 – 2020 και ειδικά το SME instrument.
  • Διαρκής ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα και επικείμενα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ΕΠΑνΕΚ , το Μέτρο 4.2, 4.2.1, 4.2.2 – Μεταποίηση & Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων  και το SME Instrument.
  • Αξιολόγηση των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη των ενδιαφερομένων, για χρηματοδότηση – επιδότηση, επενδύσεων​ και εκπόνηση της  Οικονομοτεχνικής Μελέτης
  • Επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του εκάστοτε προγράμματος που αφορά επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Μέτρο 4.2, LEADER-CLLD, κ.α. καθώς και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (Πολεοδομία- χρήσεις γης, Άδειες λειτουργίας κ.α).
  • Διαχείριση, Υλοποίηση, Αίτημα Εκταμίευσης. Διαχείριση Έργου ΕΣΠΑ που έχει μείνει στάσιμο λόγω διαδικασιών  ή άλλων κωλυμάτων.
  • Συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα επιδοτήσεων. Διαχείριση του λογαριασμού σας στο πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ ΑΕ, www.ependyseis.gr/mis.
  • Έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου και των απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών, της αίτησης ενίσχυσης, στο αρμόδιο τμήμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από το πρόγραμμα επιδότησης.
  • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και υποστήριξη μέχρι την τελευταία εκταμίευση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας