Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο τομέα

boat

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις Περιφέρειες στην εφαρμογή και αξιοποίηση  του Νέου Περιφερειακού Προγράμματος (ΠΕΠ), των νέων προγραμμάτων INTERREG καθώς και όλων των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η Alma & Partners θα κληθεί να εξειδικεύσει τους Άξονες Προτεραιότητας μέσω της ανάδειξης τοπικά στοχευμένων δράσεων και να υποστηρίξει τις διαδικασίες ωρίμανσης και υλοποίησης των επιλεγμένων έργων. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Συμβούλου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών της προετοιμασίας, ωρίμανσης, εξειδίκευσης και βελτιστοποίησης της εφαρμογής. Εκπόνηση επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ. Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών σε εξειδικευμένα θέματα.

Ακόμα η εταιρία ALMA & Partners παρέχει:

  • Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων,  Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (INTERREG)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας