ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER – CLLD 2014 -2020

office
20 Απριλίου 2015

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ

Εισαγωγή / Στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
Το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 αποτελεί ένα αυτοτελές Πρόγραμμα της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 και στον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά στη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μέτρα και δράσεις, που εντάσσονται στους τέσσερις (4) Άξονες του προγράμματος:
Άξονας 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
Άξονας 4. Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER

 

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την επιτυχημένη εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού (LEADER Ι, ΙΙ και PLUS (+)), έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του.
Μέσω του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν:

1. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων,
2. στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες,
3. στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων,
4. στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,
5. σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό,
6. στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών,
7. στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνήθεις Παρεμβάσεις Ιδιωτικού τομέα είναι :
• Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών (L123A) και Δασοκομικών (L123B) Προϊόντων
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί υποδομών διανυκτέρευσης έως 40 κλινών
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
• Επισκέψιμα Αγροκτήματα
Οι συνήθεις Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα είναι :
• Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
• Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
• Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
• Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

Η προσέγγιση LEADER (άξονας 4) δηλαδή αποτελείται από δράσεις που υπάρχουν στον άξονα 1 (μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής) και στον άξονα 3 (διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής)
Τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης LEADER ορίζονται στο τμήμα 4 του Καν. 1698/2005.
Για την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ αρμόδιοι είναι:
• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
• Ο  ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα
• Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες είναι τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.
Ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35%έως 60% του επιλέξιμου επενδυτικού προϋπολογισμού ο οποίος ανάλογα με τη δράση την οποία αφορά δύναται να φτάσει έως τις 600.000€.

Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 100.000 – 300.000 € αναλόγως, με ποσοστό επιχορήγησης 70% – 100% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα LEADER :
Εφαρμόζεται σε Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους.
Στις Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από 5.000 έως και 10.000 κατοίκους εφαρμόζεται μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω κοινοτήτων.
Δεν εφαρμόζεται στις περιοχές υλοποίησης του Άξονα 3 του ΠΑΑ (πρώην ΟΠΑΑΧ) εκτός εξαιρέσεων.

leader-plus-epidotisi

 

Σύνδεσμοι:
http://www.minagric.gr
http://www.agrotikianaptixi.gr/

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας