ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

office
20 Απριλίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε , βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις , τον νέο ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020. Ο χάρτης βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013 και οι οποίες ορίζουν τους όρους κάτω από  τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις , για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης . Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην ενίσχυσης της ανάπτυξης και στη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία αγορά.

Ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011. Από τότε τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4072/12, 4155/13, 4146/13  και 4242/14 .

 Η Ελληνική Επικράτεια είναι χωρισμένη σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, όπως καθορίζονται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (βλ. πίνακα), στις οποίες διαφέρει το ποσοστό επιδότησης. Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη  για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η ενίσχυση του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας με ποσοστά έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της  επιχείρησης, την περιοχή της επένδυσης και το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού.

«ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.»

Ενδεικτικά ενισχύονται:

  • Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3* αστέρων, Μονάδες Τουρισμού Υγείας, Κέντρα αποθεραπείας, Πάρκα δραστηριοτήτων κ.α.
  • Μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες και βιοτεχνίες του αγροτοδιατροφικού τομέα, του τομέα των μετάλλων,των φαρμάκων, της ένδυσης, των επίπλων κ.α.)
  • Μονάδες Logistics (διαχείριση αποθηκών),
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εκτός Φ/β και ηλιοθερμικών),
  • Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις (Θερμοκήπια, Κτηνοτροφικές μονάδες κ.α.)
  • Τ.Π.Ε.: Τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκδόσεις κ.α.
  • Μονάδες Ανακύκλωσης

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία.
γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες την αξιοποίηση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά αειφόρες τεχνολογικές εφαρμογές & εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.
β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.
γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.
δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Έως το τέλος του χρόνου προβλέπεται να  ολοκληρωθεί η  ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου. Με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης θα τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και είδους ενίσχυσης.

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας