100% Επιδότηση Πτυχιούχων

67989414784a25789140336605f4611f_XL

Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου η πρόσκληση για τον Β΄Κύκλο του Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δικαιούχων:
I. Άνεργοι(εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) καθώς και μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς
II. Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών με την σύσταση νέας επιχείρησης

Ύψος Επιδότησης – Ένταση Ενίσχυσης:
5.000€ – 25.000€ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση
5.000€ – 40.000€ για την σύμπραξη δύο δικαιούχων
5.000€ – 50.000€ για την σύμπραξη τριών δικαιούχων και άνω
Η ένταση της ενίσχυσης είναι 100%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Λειτουργικά Κόστη ( ενοίκια, ΔΕΚΟ, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
• Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας
• Αποσβέσεις Παγίων
• Αγορά εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Βασικά Κριτήρια Συμμετοχής:
I. Εισοδηματικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:
• Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
• Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
V. Να έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017
2η περίoδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:
• Διατήρηση της επιχείρησης για 1 έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
• Διατήρηση της επιχείρησης για 2 έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, σε περίπτωση που η επένδυση περιλαμβάνει και προμήθεια εξοπλισμού

Πληροφορίες – Αιτήσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, Alma & Partners καλώντας στο 210-7247584 ή στο e-mail info@almaandpartners.com .

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας

100% Επιδότηση Πτυχιούχων

67989414784a25789140336605f4611f_XL

Δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου η πρόσκληση για τον Β΄Κύκλο του Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Δικαιούχοι:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δικαιούχων:
I. Άνεργοι(εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) καθώς και μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς
II. Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών με την σύσταση νέας επιχείρησης

Ύψος Επιδότησης – Ένταση Ενίσχυσης:
5.000€ – 25.000€ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση
5.000€ – 40.000€ για την σύμπραξη δύο δικαιούχων
5.000€ – 50.000€ για την σύμπραξη τριών δικαιούχων και άνω
Η ένταση της ενίσχυσης είναι 100%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Λειτουργικά Κόστη ( ενοίκια, ΔΕΚΟ, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
• Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας
• Αποσβέσεις Παγίων
• Αγορά εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Βασικά Κριτήρια Συμμετοχής:
I. Εισοδηματικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:
• Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
• Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
V. Να έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνίες Ηλεκτρονικής Υποβολής:
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017
2η περίoδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:
• Διατήρηση της επιχείρησης για 1 έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
• Διατήρηση της επιχείρησης για 2 έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, σε περίπτωση που η επένδυση περιλαμβάνει και προμήθεια εξοπλισμού

Πληροφορίες – Αιτήσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, Alma & Partners καλώντας στο 210-7247584 ή στο e-mail info@almaandpartners.com .

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας