Παράταση στο Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

12

Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης δόθηκε από το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» .

Το νέο Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασική στόχευση του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης για την δράση ανέρχεται σε €280.000.000 και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε €2.000.000.

Δικαιούχοι της δράσης είναι τόσο επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης) όσο και ερευνητικοί οργανισμοί. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Χρόνος Υποβολής :
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2017 και θα διαρκέσει ως τις 7 Ιουνίου 2017. (Ημερομηνίες για τους επόμενους δύο κύκλους θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση).
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρησης.

 
Ενισχυόμενοι Τομείς:
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:
• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων
• Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα,
• Ενέργεια
• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία & Φάρμακα
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες (όχι στον Α΄Κύκλο)

Οι παρεμβάσεις της Δράσης εμπίπτουν στις ενέργειες για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, στους δυνητικούς δικαιούχους – μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου έργου. Επιπλέον, στους δυνητικούς δικαιούχους – ερευνητικούς οργανισμούς δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας.
Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:
-Δαπάνες προσωπικού
-Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
-Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
-Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
-Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
-Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
-Δαπάνες καινοτομίας
-Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 
Ύψος Επιδότησης:
Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% – 80%.

 
Πληροφορίες -Αιτήσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, Alma & Partners καλώντας στο 210-7247584 ή στο e-mail info@almaandpartners.com .

 

 

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας

Παράταση στο Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

12

Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης δόθηκε από το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» .

Το νέο Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασική στόχευση του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης για την δράση ανέρχεται σε €280.000.000 και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε €2.000.000.

Δικαιούχοι της δράσης είναι τόσο επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης) όσο και ερευνητικοί οργανισμοί. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Χρόνος Υποβολής :
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2017 και θα διαρκέσει ως τις 7 Ιουνίου 2017. (Ημερομηνίες για τους επόμενους δύο κύκλους θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση).
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρησης.

 
Ενισχυόμενοι Τομείς:
Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:
• Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων
• Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα,
• Ενέργεια
• Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία & Φάρμακα
• Αναδυόμενες Τεχνολογίες (όχι στον Α΄Κύκλο)

Οι παρεμβάσεις της Δράσης εμπίπτουν στις ενέργειες για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, στους δυνητικούς δικαιούχους – μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου έργου. Επιπλέον, στους δυνητικούς δικαιούχους – ερευνητικούς οργανισμούς δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας.
Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:
-Δαπάνες προσωπικού
-Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
-Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
-Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
-Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
-Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
-Δαπάνες καινοτομίας
-Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 
Ύψος Επιδότησης:
Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% – 80%.

 
Πληροφορίες -Αιτήσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, Alma & Partners καλώντας στο 210-7247584 ή στο e-mail info@almaandpartners.com .

 

 

SHARE THIS POST

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στείλτε μας την ερώτηση σας